Jakie środki wsparcia dla przedsiębiorstw są dostępne w sierpniu 2020 r

W czasie kryzysu spowodowanego nową pandemią koronawirusa rząd wdrożył szereg środkow wsparcia dla przedsiębiorstw. Zostały one opracowane w celu utrzymania stabilności gospodarki i ochrony zatrudnienia. Niektore z nich już nie obowiązują – np. dopłaty do wynagrodzen dla MŚP. Termin dla innych powoli dobiega konca. Podpowiadamy, na jakie wsparcie mogą jeszcze liczyc przedsiębiorstwa dotknięte pandemią koronawirusow.

Dotacje na zapobieganie koronawirusom

MŚP z rożnych sektorow oraz organizacje pozarządowe o charakterze społecznym mogą do połowy sierpnia składac wnioski o dotacje na zapobieganie koronawirusowi COVID-19.

Zgodnie z dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 02.07.2020 #976, organizacje i osoby prowadzące działalnośc gospodarczą mogą otrzymac jednorazową pomoc finansową. Będzie się on składał z dwoch części. Przydział w wysokości ₽15,000 na koszty początkowe. W przypadku kosztow bieżących, kwota jest obliczana na podstawie liczby pracownikow w maju 2020 r. – 6 500 ₽ na osobę. IE bez pracownikow mogą liczyc tylko na pierwsze ₽15,000.

Wniosek należy złożyc do organu podatkowego do dnia 15 sierpnia 2020 r. włącznie. To da się zrobic:

  • poprzez osobiste konto podatnika na stronie FTS (osoba prawna do złożenia wniosku potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego (CEP));
  • drogą pocztową na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu dopłat;
  • za pomocą narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentami – np. Kontur.Zewnętrzny.

W ciągu trzech dni roboczych Federalna Służba Podatkowa rozpatruje wniosek. Jeśli spełniasz warunki otrzymania dotacji, pieniądze wpłyną na konto organizacji lub osoby samozatrudnionej najpoźniej w ciągu trzech dni roboczych.

Wakacje kredytowe dla najbardziej dotkniętych branż

MŚP z najbardziej dotkniętych koronawirusem sektorow wymienionych w dekrecie rządu rosyjskiego z dnia 03.04.2020 #434, może uzyskac odroczenie spłaty kredytu. Zgodnie z ustawą federalną z dnia 03.04.2020 nr 106-FZ, mogą się o nią ubiegac organizacje i osoby prowadzące jednoosobową działalnośc gospodarczą, ktorych dochod spadł o 30% z powodu pandemii.

Złoż wniosek o wakacje kredytowe do 30 września 2020 r. Okres karencji rozpoczyna się dopiero w dniu złożenia wniosku.

Płatności są zamrożone dla organizacji w okresie odroczenia, podczas gdy firmy jednoosobowe mogą po prostu obniżyc swoje opłaty. Odsetki od pożyczki naliczane są w dalszym ciągu tak, jakby umowa została zrealizowana jak dotychczas. Jednakże odsetki naliczone za okres karencji wliczane są do kwoty głownej.

Więcej informacji na temat warunkow wakacji kredytowych znajdziesz w artykule "Kto może liczyc na odroczenie spłaty kredytu, gwarancje panstwowe i dopłaty".

Bank Rosji wysyła list informacyjny do instytucji kredytowych i mikrofinansowych z 30 krajow.06.2020 nr IN-06-59/104, w ktorym zaleca się bankom udzielanie kredytobiorcom działającym w dobrej wierze wakacji kredytowych w ramach ich własnego programu restrukturyzacji kredytow, jeżeli nie mogą oni udowodnic zmniejszenia dochodow w terminie. W tym przypadku okres karencji liczony jest od tej samej daty, od ktorej jest on uwzględniany zgodnie z ustawą federalną z dnia 3 sierpnia 2004 r.04.2020 Nr 106-FZ – tj. od momentu złożenia wniosku.

Jak wrocic z urlopu, gdy firma zmieniła zdanie

Kredytobiorca może odmowic wykorzystania wakacji kredytowych. Jak stwierdzono w piśmie informacyjnym Banku Rosji z dnia 30.06.2020 nr IN-06-59/104, jeśli nastąpi to przed terminem kolejnej płatności i jeśli kredytobiorca uzgodnił z bankiem powrot do starego harmonogramu spłat, nie będzie żadnych konsekwencji dla kredytobiorcy.

Jeżeli pożyczkobiorca wycofał wniosek o przerwę w spłacie pożyczki przed otrzymaniem potwierdzenia od pożyczkodawcy lub przed pierwszym dniem okresu karencji, nie może przedłożyc dokumentow potwierdzających zmniejszenie dochodu. Zastrzega sobie prawo do składania wnioskow urlopowych w przyszłości.

Kredyty o zerowej stopie procentowej

Organizacje i przedsiębiorcy indywidualni z sektorow najbardziej dotkniętych koronawirusem mogą uzyskac nieoprocentowaną pożyczkę bankową na wypłatę wynagrodzen pracownikom. Umowa jest dostępna do 1 października 2020 r.

Zasady przyznawania dotacji organizacjom kredytowym, ktore określają rownież zasady udzielania kredytow, zostały zatwierdzone uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 02.02.2008 r.04.2020 № 422. Kwota, jaką mogą otrzymac organizacje i indywidualni przedsiębiorcy, jest ograniczona liczbą pracownikow i wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Liczba pracownikow jest mnożona przez płacę minimalną (12 130 ₽), plus wspołczynniki, dodatki i składki ubezpieczeniowe. Liczba ta jest mnożona przez okres wykorzystania kredytu w miesiącach (do 30 listopada 2020 r.).

Zgodnie z p. 4 zasady udzielania nieoprocentowanych pożyczek, umowa pożyczki awaryjnej na utrzymanie zatrudnienia może byc zawarta na okres do jednego roku. Stawka 0% będzie jednak obowiązywac tylko do 30 listopada 2020 r. Po tym okresie wzrośnie ona do 4%.

Jeśli więc weźmiesz nieoprocentowaną pożyczkę w sierpniu, stawka 0% będzie obowiązywac przez cztery miesiące.

Przeczytaj więcej o warunkach pożyczki 0% w artykule Pożyczki z zerowym oprocentowaniem dla organizacji i firm jednoosobowych.

Preferencyjne pożyczki na odnowienie

Przedsiębiorstwa z sektorow najbardziej dotkniętych koronawirusem mogą otrzymac pożyczkę o preferencyjnym oprocentowaniu w wysokości 2%. Pod pewnymi warunkami dług kredytowy (zarowno odsetki, jak i kapitał) zostanie całkowicie spłacony – pieniądze zostaną przekazane bankowi przez panstwo w formie dotacji.

Więcej na temat warunkow udzielania pożyczek w wysokości 2% można przeczytac w artykule "Przedsiębiorstwa z branż dotkniętych kryzysem otrzymają pożyczki na wznowienie działalności".

Zasady przyznawania subwencji organizacjom kredytowym, ktore określają rownież zasady udzielania kredytow, zostały zatwierdzone uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2004 r.05.2020 № 696. Kredyt udzielany jest na pokrycie udokumentowanych kosztow związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na przykład na wypłatę wynagrodzen dla pracownikow lub na spłatę odsetek i kapitału innych preferencyjnych programow kredytowych w związku z COVID-19.

Pożyczka na 2% jest dostępna do 1 listopada 2020 r. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Maksymalna kwota kredytu określana jest jako iloczyn trzech wartości:

  • Szacowana płaca to płaca minimalna powiększona o wspołczynniki regionalne i procentowe dodatki do płacy, powiększona o składki ubezpieczeniowe w wysokości 30%;
  • Liczba pracownikow na dzien 1 czerwca 2020 r;
  • okres bazowy – okres od daty zawarcia umowy do 1 grudnia 2020 r. Oczywiście czas jego trwania liczony jest w miesiącach.

Oznacza to, że im wcześniej zostanie zawarta umowa kredytowa, tym wyższa będzie maksymalna kwota kredytu.

Pożyczka wypłacana jest w ratach, w okresach miesięcznych. Kwota wypłacana jednorazowo nie może przekroczyc iloczynu dwukrotności szacowanego wynagrodzenia i liczby pracownikow.

Do kredytobiorcy należy wybor banku, w ktorym będzie ubiegał się o kredyt. Bank musi spełnic warunki określone w pkt 5.2.1 niniejszego rozdziału. 7 Regulamin, zatwierdzony przez. Na mocy dekretu rządu rosyjskiego z dnia 16.05.2020 № 696.

Zwrot kosztow wynagrodzen z budżetow regionalnych

Podmioty Federacji Rosyjskiej otrzymają środki na stworzenie tymczasowych miejsc pracy dla obywateli, ktorzy stracili pracę lub są zagrożeni zwolnieniem w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z dekretem rządu rosyjskiego z dnia 04.07.2020 nr 980, wsparcie finansowe zostanie przyznane regionom, w ktorych:

  • Istnieją pracownicy zagrożeni zwolnieniem (dotyczy to takich okoliczności, jak narzucenie pracy w niepełnym wymiarze godzin, czasowe zawieszenie pracy, urlop bezpłatny i środki redukcji zatrudnienia);
  • Napięcie na rynku pracy wzrasta w porownaniu z początkiem 2020 roku;
  • Istnieją organizacje planujące prowadzenie robot tymczasowych i publicznych, bez środkow ograniczających mających na celu zapobieganie koronawirusom.

Regiony będą częściowo refundowac wynagrodzenia pracownikow firmom, ktore organizują prace społeczne lub tymczasowe prace na rzecz firmy.

Wypłaty są na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Kwota rekompensaty na osobę zatrudnioną będzie obliczana od płacy minimalnej (12 130 ₽), z uwzględnieniem wspołczynnika regionalnego, powiększonego o kwotę składek ubezpieczeniowych na panstwowe fundusze pozabudżetowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *