Wielka brytania ponownie odmawia dzielenia się informacjami podatkowymi z rosją

Brytyjski urząd skarbowy ponownie wykluczył Rosję z listy krajow objętych automatyczną wymianą informacji o rachunkach finansowych.

Rosja nie znalazła się na liście krajow, z ktorymi Wielka Brytania będzie automatycznie wymieniac informacje do 2020 r.

Jedyny raz, kiedy Wielka Brytania wymieniła dane z Rosją, miał miejsce w 2018 r. Wymiana dotyczyła kont założonych przez Rosjan pod koniec 2017 r.

Dlaczego potrzebna jest automatyczna wymiana informacji

Informacje są wymieniane dla celow podatkowych zgodnie z Uniform Reporting Standard i pomagają organom podatkowym w identyfikacji naruszen prawa. Porownanie informacji otrzymanych z innych krajow z informacjami, ktorymi dysponują organy podatkowe (np. zeznania podatkowe i wyciągi z zagranicznych kont), ułatwia życie organom podatkowym. Pomaga im to w wykrywaniu przestępstw, takich jak niepłacenie podatkow i nielegalne transakcje walutowe.

Brak zapłaty podatku rodzi obowiązek zapłaty:

 • sama kwota podatku.
 • kary za niezapłacenie podatku w terminie.
 • Kara za naruszenie przepisow podatkowych w wysokości od 20 do 40 procent kwoty podatku w przypadku wniesienia oskarżenia.

A za dokonanie nielegalnej transakcji walutowej grozi grzywna w wysokości od 75 do 100 procent kwoty nielegalnej transakcji walutowej (plus niezbyt znacząca odpowiedzialnośc za naruszenie zasad składania rożnych raportow o rachunkach zagranicznych). Okres przedawnienia dla takich przestępstw wynosi dwa lata.

Na płaszczyźnie publicznej istnieją tylko dwie sprawy z wysokimi karami za nielegalne transakcje walutowe: sprawa Aleksieja Ermakowa na 127,5 mln rubli (75 proc. kary) i sprawa Nikołaja Kuzniecowa na 30 mln rubli (75 proc. kary).

Skutki podatkowe odmowy Zjednoczonego Krolestwa w zakresie wymiany informacji

FTS Rosji nie będzie ponownie otrzymywac informacji o rachunkach rosyjskich rezydentow podatkowych. Są to rachunki prowadzone w brytyjskich instytucjach finansowych na dzien 31 grudnia 2019 r.

Rosyjski FTS nie będzie otrzymywał następujących informacji:

 • Imię i nazwisko posiadacza rachunku i data urodzenia.
 • Adres zamieszkania posiadacza rachunku.
 • Numer identyfikacyjny posiadacza rachunku (TIN).
 • Numer konta.
 • Nazwa instytucji finansowej, w ktorej otwierany jest rachunek.
 • Wpływy na konto i stan konta na dzien 31 grudnia 2019 r.

Odrzucenie przez Wielką Brytanię automatycznej wymiany z Rosją zwiększa zainteresowanie bogatych Rosjan tą jurysdykcją. Ale tylko od tych, ktorzy otworzyli konta w brytyjskich bankach po 31 grudnia 2017 r. Wynika to z faktu, że dla rosyjskich rezydentow podatkowych, posiadaczy kont na dzien 31 grudnia 2017 r., brytyjski urząd skarbowy podał już.

Po otrzymaniu informacji o posiadaczach rachunkow bankowych w Zjednoczonym Krolestwie rosyjskie organy podatkowe mogą w każdej chwili zwrocic się do swoich zagranicznych odpowiednikow o udzielenie informacji w sposob ukierunkowany. Należałoby przyjąc, że taki wniosek miałby zastosowanie do okresow od 31 grudnia 2017 r. Procedura takiej wymiany jest dopracowana. Wymiana informacji podatkowych na wniosek jest regulowana art. 26 umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania między Rosją a Zjednoczonym Krolestwem.

Jeśli otworzyłeś konta w brytyjskich bankach w latach 2018-2019 i nie zgłosiłeś tych kont, rosyjskie władze podatkowe prawdopodobnie nigdy nie dowiedzą się o ich istnieniu.

Konsekwencje walutowe odmowy Zjednoczonego Krolestwa w zakresie wymiany informacji

System prawny dla kont w bankach brytyjskich pozostaje niewygodny, co zmniejsza zainteresowanie zamożnych Rosjan tą jurysdykcją. W tym sensie preferowane są np. banki szwajcarskie, cypryjskie, izraelskie, łotewskie.

Od 2020 r. osoby fizyczne będą mogły bez ograniczen wpłacac pieniądze od nierezydentow na konta w krajach prowadzących automatyczną wymianę z Rosją. Zalecam, aby co roku sprawdzac aktualną listę panstw, z ktorymi odbywa się automatyczna wymiana informacji finansowych. Lista ta jest zatwierdzana na mocy zarządzenia FTS Rosji zazwyczaj pod koniec grudnia.

Oznacza to, że rosyjscy rezydenci walutowi, ktorzy posiadają rachunki w bankach brytyjskich, podlegają zamkniętej liście metod przekazywania pieniędzy przez nierezydentow na te rachunki.

Posiadacze rachunkow bankowych w Zjednoczonym Krolestwie będą zobowiązani do dalszego składania rocznych sprawozdan ze zmian na tych rachunkach. Musisz złożyc raport do 1 czerwca. W roku 2019 termin złożenia sprawozdania został przesunięty na 1 grudnia 2020 r.

Scenariusze modyfikujące negatywne skutki odmowy wymiany informacji przez Zjednoczone Krolestwo

1. Osoba fizyczna otwiera rachunek w organizacji, ktora nie posiada licencji bankowej

Rachunek otwarty w instytucji finansowej nieposiadającej licencji bankowej pozwala na ominięcie ograniczen w zakresie wpłat na konto. Jeśli w ogole, Revolut ma licencję bankową. Na takie konta można wpłacac pieniądze bez żadnych ograniczen. Bank Rosji wydał niedawno instrukcję, ktora pozwala rosyjskim rezydentom walutowym na wpłacanie pieniędzy na swoje konta w zagranicznych niebankowych instytucjach finansowych bez ograniczen od 16 kwietnia 2020 roku. To jest dokładnie ta sama rada, ktorą daję moim klientom.

Jeśli używasz brytyjskiego konta bankowego jako świnki skarbonki i zasilasz je tylko poprzez przelewy z innych kont (rosyjskich lub zagranicznych) plus gotowka lub odsetki od salda, nie musisz się martwic. Są to legalne sposoby wpłacania pieniędzy na zagraniczne konto. Te metody wpłacania pieniędzy są zgodne z zasadą: transakcje, w ktorych pieniądze są przelewane z jednej kieszeni do drugiej są legalne.

Na takim rachunku nie będzie można jednak otrzymywac np. dochodow z kuponow lub dochodow ze sprzedaży papierow wartościowych. Pełna lista dozwolonych operacji wpłaty pieniędzy na zagraniczne konto bankowe w zależności od kraju, w ktorym konto zostało otwarte, znajduje się tutaj.

Otwarcie rachunku w instytucji finansowej, ktora nie posiada licencji bankowej, rownież musi byc zgłoszone do urzędu skarbowego i należy złożyc roczne oświadczenie o obrotach na rachunku. Pierwsze zestawienie obrotow na rachunku musi zostac złożone do dnia 1 czerwca 2021 r. dla transakcji z roku 2020.

2. Osoba zamieszkuje poza Rosją przez większą częśc roku kalendarzowego

Pobyt osoby fizycznej poza Rosją przez większą częśc roku kalendarzowego jest bardziej radykalnym sposobem na uniknięcie tego ryzyka. Nie stracisz statusu rezydenta rosyjskiej waluty, ponieważ wszyscy obywatele Rosji są uznawani za rezydentow rosyjskiej waluty. Nie będą Panstwo jednak podlegac większości przepisow dotyczących kontroli wymiany walut:

 • Obowiązkowe powiadamianie organow podatkowych o zagranicznych rachunkach.
 • Składanie raportow o obrotach na rachunkach zagranicznych do organow podatkowych.
 • Ograniczenia w zakresie dozwolonych przelewow na rachunki zagraniczne.
 • Ogolny zakaz transakcji walutowych między rezydentami rosyjskiej waluty.

W mojej praktyce miała miejsce sytuacja, w ktorej osoba dokonała spornej transakcji walutowej w pierwszej połowie roku kalendarzowego i opuściła Rosję przed koncem roku, aby zminimalizowac ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności. W mojej ocenie ten sposob jest właściwy, gdy kwota transakcji jest znaczna, a jej legalnośc nie jest jasna. W takim przypadku ważne jest, aby nie przeoczyc konsekwencji ewentualnej zmiany rezydencji podatkowej.

3. Osoba fizyczna zakłada zagraniczną firmę w celu przeprowadzania transakcji lub przeprowadza transakcje na rachunku w banku rosyjskim

Przeprowadzanie transakcji za pośrednictwem zagranicznego konta firmowego lub konta w banku rosyjskim jest najbardziej radykalnym sposobem na wyeliminowanie ryzyka odpowiedzialności za nielegalne transakcje walutowe. Przed zastosowaniem tych metod, radzę skontaktowac się z prawnikiem i omowic wszystkie szczegoły.

Obie te metody praktycznie eliminują ryzyko uznania transakcji walutowych za nielegalne transakcje walutowe. Jednak w przypadku firmy zagranicznej należy pamiętac o rosyjskich przepisach dotyczących CFC – kontrolowanych firm zagranicznych. Rosyjski udziałowiec takiej CFC będzie uważany za osobę kontrolującą, co oznacza, że PIT będzie naliczany w Rosji od zyskow zatrzymanych CFC.

Posiadacze rachunkow w bankach brytyjskich będą zobowiązani do dalszego składania rocznych oświadczen o przepływie środkow na tych rachunkach. Nie pomoże tu konto założone w organizacji, ktora nie jest licencjonowana przez bank – takie konto rownież musi zostac zgłoszone.

Wnioski

Nie należy zapominac, że brytyjskie władze podatkowe mogą udzielac informacji rosyjskim władzom podatkowym na ich prośbę lub z własnej inicjatywy. Można powiedziec, że Wielka Brytania pozostaje warunkowo wygodną jurysdykcją do planowania podatkowego z uwagi na brak automatycznej wymiany informacji z Federacją Rosyjską.

Moja ocena, oparta bardziej na przeczuciu niż na jakichkolwiek informacjach, jest taka, że Wielka Brytania nie przekaże danych Rosji przez kolejne 5-7 lat.

Jednocześnie, Wielka Brytania pozostaje słabą jurysdykcją pod względem traktowania zagranicznych kont bankowych i depozytow (co można naprawic otwierając konto w nielicencjonowanej instytucji finansowej lub mieszkając poza Rosją). W tym sensie szwajcarskie konto bankowe jest znacznie wygodniejsze niż konto w Wielkiej Brytanii (Szwajcaria przekazuje informacje do Rosji).

Idealnym scenariuszem, moim zdaniem, byłoby otwarcie konta (lokaty) w brytyjskiej niebankowej instytucji finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *